Huisregels

Algemene Voorwaarden Silverback

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Silverback doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van Silverback wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Silverback en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier, inschrijving via de site of in persoon bij Silverback.

2.2 Als het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden gedaan.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand. In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te verlagen.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend.

3.6 Opzegging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. Silverback is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal vier (4) aaneengesloten weken, kan het lid Silverback vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= bevriezen). Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en dient minimaal één (1) maand van te voren kenbaar te zijn gemaakt (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 Silverback heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Silverback één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het consumentenprijsindex of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Silverback mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door Silverback gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Silverback aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft Silverback het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met inschrijving als genoemd in artikel 2 Overeenkomst, geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 26e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale herinnering. Vervolgens wordt de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een aanmaning. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief eventuele overige kosten te voldoen. Dit kan door middel van overboeking of contante betaling bij Silverback.

6.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Silverback bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Silverback verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Silverback heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.5 Silverback heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.6 Silverback behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

7.2 Silverback is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Silverback toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Silverback is beperkt tot het bedrag waarvoor Silverback aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 Silverback is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal Silverback en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover Silverback aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan Silverback kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor Silverback en dient zich akkoord te verklaren met deze regels door bij inschrijving en de akkoordverklaringen aan te kruisen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Silverback de overeenkomstig de huisregels te gedragen.

9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van Silverback , waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding  bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon  te verwijderen en diens verbintenis met Silverback eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Lessen

10.1 De abonnementsvormen van Silverback zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. 

10.2 Bij abonnementsvormen anders dan onbeperkt worden niet gebruikte lessen maximaal 8 weken meegenomen waarbinnen zijn kunnen worden ingehaald. Na de termijn van 8 weken komen deze inhaallessen te vervallen.

10.3 Indien er afwezigheid is bij inschrijving door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 Silverback behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van Silverback zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via de e-mail en of de Silverback app. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 Silverback behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van Silverback te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Silverback te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.5 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Silverback zal Silverback geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11 Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

11.2 Het lid erkent dat een Personal Training is gereserveerd en, om de afspraak kosteloos te verplaatsen, dat een annulering minimaal 24 uur van tevoren moet worden gemeld. De betreffende afspraak wordt op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. 

11.3 Mocht er geen geschikt moment gevonden worden, binnen de laatst betaalde facturatiemaand, om de afspraak in te halen en het lid heeft zich wel 24 uur van tevoren afgemeld, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. 

11.4 Indien het lid binnen 24 uur, voor aanvang van een afspraak, annuleert dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht en verliest de klant het recht om de afspraak kosteloos te verplaatsen.

11.5 Annuleringen wegens vakantie moet minimaal 2 weken van tevoren gemeld worden bij Silverback . In dit geval worden de betreffende afspraken, binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand, op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Lukt dit niet, dan worden de betreffende afspraken verrekend op de eerstvolgende factuur. 

11.6 Annuleringen wegens vakantie die niet tijdig door de klant gemeld worden, kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand. 

11.7 Silverback reserveert per lid en voor elke afspraak maximaal een uur (lees: 60 minuten). 

11.8 Het lid erkent dat alle afspraken op de geplande tijdstippen beginnen en eindigen. Vertragingen en/of te laat komen van de klant zijn geen reden om de afspraak te verlengen buiten de resterende duur van de geplande tijd. 

11.9 De afspraak wordt geannuleerd indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt en de kosten daarvan worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor Silverback , maar in dit geval wordt de afspraak, indien mogelijk verlengt buiten de resterende duur van de geplande tijd of kosteloos verplaatst naar een ander geschikt moment voor beide partijen.

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi!

Leuk dat je op onze website bent. Heb je vragen? Stel ze ons gerust via WhatsApp. We helpen je graag.

Sportieve groet, Silverback